Thông báo của UBND Tỉnh Kon Tum vê việc học sinh ttiếp tục nghỉ học từ ngày 27/04/2020 đến khi có thông báo mới